دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی سناباد چناران


دیداری و شنیداری : 10

منابع الکترونیکی : 1

منابع الکترونیکی پروژه های دانشجویی1 : 1523

منابع الکترونیکی:پیایند : 53

منابع الکترونیکی:کتاب : 419

پایان‌نامه : 1000

پروژه : 49

پیایند : 1901

چاپ سربی : 1

کاتالوگ : 1

کتاب الکترونیکی 2 : 2445

کتاب فارسی : 10002

کتاب لاتین : 545

کتاب گویا : 1

گزارش : 6


سایر روشهای جستجو و بازیابی اطلاعات :


 درخواست یا پرسش از کتابدار

کاربران آنلاین :1