دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی سناباد چناران

تازه‌های کتابخانه :

 
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر ترکیب بدنی و سطوح سرمی فولیستاتین و میوستاتین ورزشکاران تمرین کرده(کارشناسی ارشد) / محتشم ، محتشمی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمحتشم ، محتشمی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :GV ‭/
عنوان :تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر ترکیب بدنی و سطوح سرمی فولیستاتین و میوستاتین ورزشکاران تمرین کرده(کارشناسی ارشد)

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تاثیر هشت هفته تمرینات دایره ای همراه با مصرف مکمل Eبر آنزیم کبدی دختران چاق (کارشناسی ارشد) (1397) / حسین زاده ، فرشته، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحسین زاده ، فرشته، نویسنده
رده‌بندی کنگره :GV ‭/
عنوان :تاثیر هشت هفته تمرینات دایره ای همراه با مصرف مکمل Eبر آنزیم کبدی دختران چاق (کارشناسی ارشد)
سال نشر :1397

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تاثیر بازاریابی داخلی بر هویت سازمانی :تحلیل نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه کارکنان موسسه اعتباری ثامن)کارشناسی ارشد) (1397) / پات ، علی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپات ، علی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :hd ‭/
عنوان :تاثیر بازاریابی داخلی بر هویت سازمانی :تحلیل نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه کارکنان موسسه اعتباری ثامن)کارشناسی ارشد)
سال نشر :1397

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تاثیر هشت هفته تمرین پلیومتریک سنتی و ایستگاهی روی برخی از عوامل امادگی جسمانی و حرکتی در کشتی گیران(کارشناسی ارشد) (1396) / باقری ، مصطفی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهباقری ، مصطفی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :GV ‭/
عنوان :تاثیر هشت هفته تمرین پلیومتریک سنتی و ایستگاهی روی برخی از عوامل امادگی جسمانی و حرکتی در کشتی گیران(کارشناسی ارشد)
سال نشر :1396

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی رابطه دوره جستجوی حسابرس به عنوان علامت خطر حسابرسی و لثر آن بر انتخاب حسابرس و قیمت گذاری حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(کارشناسی ارشد) (1397) / یوسفی ، علی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهیوسفی ، علی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :HF ‭/
عنوان :بررسی رابطه دوره جستجوی حسابرس به عنوان علامت خطر حسابرسی و لثر آن بر انتخاب حسابرس و قیمت گذاری حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(کارشناسی ارشد)
سال نشر :1397

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی رابطه مدیریت واقعی سود، نظام راهبری و رفتار هزینه(کارشناسی ارشد) (1395) / اسماعیلی نژاد ، نرگس، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاسماعیلی نژاد ، نرگس، نویسنده
رده‌بندی کنگره :HF ‭/
عنوان :بررسی رابطه مدیریت واقعی سود، نظام راهبری و رفتار هزینه(کارشناسی ارشد)
سال نشر :1395

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی نقش تعدیل گری مدیریت دانش در تاثیر یادگیری سازمانی و سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در دهیاریهایی شهرستان مشهد(کارشناسی ارشد) (1397) / سپندار ، علی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسپندار ، علی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :hd ‭/
عنوان :بررسی نقش تعدیل گری مدیریت دانش در تاثیر یادگیری سازمانی و سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در دهیاریهایی شهرستان مشهد(کارشناسی ارشد)
سال نشر :1397

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تاثیرهشت هفته تمرین تناوبی شدید روی برخی از شاخص های عملکردی تنفسی مردان فعال(کارشناسی ارشد) (1396) / نصیری ، محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنصیری ، محمد، نویسنده
رده‌بندی کنگره :GV ‭/
عنوان :تاثیرهشت هفته تمرین تناوبی شدید روی برخی از شاخص های عملکردی تنفسی مردان فعال(کارشناسی ارشد)
سال نشر :1396

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی بهبود کیفیت سکونتی و تاثیر آن بر رضایت مشتریان واحدهای مسکونی(مورد مطالعه :شهر مشهد)(کارشناسی ارشد) (1397) / ولی زاده خرق ، سعید، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهولی زاده خرق ، سعید، نویسنده
رده‌بندی کنگره :hd ‭/
عنوان :شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی بهبود کیفیت سکونتی و تاثیر آن بر رضایت مشتریان واحدهای مسکونی(مورد مطالعه :شهر مشهد)(کارشناسی ارشد)
سال نشر :1397

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی تاثیر خلاقیت مدیران و مهارت های مدیران بر عملکرد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش در منطقه تبادکان (کارشناسی ارشد) (1397) / شکری قزل قلعه ، مریم، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشکری قزل قلعه ، مریم، نویسنده
رده‌بندی کنگره :hd ‭/
عنوان :بررسی تاثیر خلاقیت مدیران و مهارت های مدیران بر عملکرد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش در منطقه تبادکان (کارشناسی ارشد)
سال نشر :1397

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :2